Надежда консулт
Счетоводни услуги в град София

Счетоводно обслужване

"Счетоводна къща Надежда консулт" ЕООД предоставя пълен набор от счетоводни услуги на своите клиенти

  • обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи в съответствие с Националното счетоводно законодателство;
  • изготвяне и подаване на дневници и справки декларации по ЗДДС;
  • следене оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС;
  • съставяне на платежни нареждания, обработване на касови и банкови разплащания;
  • изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети, периодични справки за вземания и задължения;
  • интернет банкиране;
  • изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на статистиката и БНБ;
  • съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
  • съставяне на годишен финансов отчет.