Надежда консулт
Счетоводни услуги в град София

ТРЗ и личен състав

"Счетоводна къща Надежда консулт" ЕООД извършва:

  • изготвяне на трудови договори и необходимите към тях документи;
  • съставяне досиета на персонала на фирмата;
  • изготвяне на ведомости за месечни работни заплати и фишове;
  • изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7;
  • съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски;
  • изчисляване и представяне на болнични листове в НОИ;
  • изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3;
  • регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения;
  • изготвяне на служебни бележки и попълване на трудови и осигурителни документи.